פירוש המכבי - שמות

פירוש המכבי - שמות


פירושי התנ"ך שחיבר מורנו הרב מאיר דוד כהנא זצ"ל הי"ד, צורפו ל-4 כרכים: ספר שמות, דברים, שמואל וישעיהו. הפירושים שכתב הרב לספרי התנ"ך מבטאים את הדגש שהוא שם על לימוד התנ"ך, ועל חשיבות הבנת הרעיונות והמושגים של היהדות. בפירושיו מראה הרב איך פסוקי התנ"ך מלמדים אותנו את השקפת התורה האמיתית, על מושגיה ורעיונותיה. סידרת ספרים זו משלימה את ספרו "אור הרעיון", שבו הציג את רעיונות היהדות בדיון מפורט, כל נושא ונושא בפני עצמו, כאשר בפירושי התנ"ך מראה הרב לפי סדר הפסוקים איך התורה מלמדת אותנו במילותיה את הרעיונות הללו, במפורש או במרומז.

 עוד דבר המייחד את הפירוש הוא שבמקומות רבים אוסף הרב פירושים רבים, מהמדרשים ומהפרשנים הראשונים והאחרונים, שנראים פירושים חלוקים, והוא שוזר אותם למהלך אחד, ומראה איך הפירושים השונים משלימים זה את זה.

 הרב עצמו בחר בשם "פירוש המכבי", בהתבטאות בעל פה, בנימוק שיש בזה ראשי התיבות של שמו: מאיר כהנא בן יחזקאל. ידועים דברי הרוקח, שרצוי שמחבר ספר ירמוז את שמו בשם הספר. וכבר העירו (עי' המאיר לארץ עמ' 172) שראשי תיבות אלו אינם סתמיים, משום שהרב היה באמת כמו המכבים, במלחמתם בעד ישראל ותורתו, ועל פי הדרש "מכבי" הוא ראשי תיבות של "מי כמוכה באלים ה'".